Powszechny Spis Rolny 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 


Informacja dla wszystkich osób fizycznych ( gospodarstwa rolne), osób prawnych  i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o obowiązku wzięcia udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się na terenie całego kraju

w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020r.

Udział w spisie jest obowiązkowy!

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.
W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w Gminie Dmosin.

Organizacja spisu

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź mniejsze w przypadkach opisanych w Ustawie o PSR2020;
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) – ustawa stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • położenia i powierzchni gospodarstwa;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • rodzaju upraw;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • produkcji ekologicznej;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Przed przystąpieniem do spisu należy przygotować niezbędne dokumenty,
które będą pomocne podczas wypełniania formularza
lub podawania danych rachmistrzowi spisowemu!

Rolnicy będą mogli dokonać spisu w formach:

 • w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ ( w tym: korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin w celu dokonania samospisu internetowego). Możliwe będzie również dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej pod numer 22 279 99 99, w kanale „spisz się przez telefon” ;
 • w okresie od 16 września do 30 listopada 2020r. poprzez udzielenie informacji rachmistrzowi telefonicznemu, który zadzwoni do gospodarstwa,

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • w okresie od 1 października do 30 listopada 2020r. bezpośrednio w wywiadzie udzielonym rachmistrzom terenowym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Samospis internetowy

Będzie to kluczowa metoda spisowa. Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ograniczy również kontakt z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego w budynku Urzędu Gminy Dmosin, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Wybierając opcję samospisu w Gminnym Punkcie Spisowym
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Dmosin
dzwoniąc na nr 46 874 62 94 lub 601 204 847 celem uzgodnienia dogodnego terminu.

Wcześniejsze uzgodnienie terminu pozwoli na uniknięcie sytuacji konfliktowych polegających na potrzebie udostępniania komputera w tym samym czasie więcej niż jednej osobie chcącej dokonać samospisu.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe będzie dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej, pod numerem 22 279 99 99, po wyborze kanału „spisz się przez telefon”.

Spis telefoniczny

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni, a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po  1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje

Rachmistrze terenowi

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z wyżej wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego, który skontaktuje się telefonicznie lub osobiście celem dokonania spisu. Będzie to wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r).

Informujemy, iż w takim przypadku nie będzie możliwości odmowy dokonania spisu
i nie można przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Łodzi. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

 

Pozostałe informacje

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do wszystkich rolników z terenu naszej gminy i ich rodzin.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/  lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

 

Załączniki:

- ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728)

Opublikowano: 14 września 2020 10:16

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

u_o_powszechnym_spisie_rolnym.pdf [674.54 KB]

Wyświetleń: 80

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl