Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku”

Dmosin, dnia 28 grudnia 2018 roku

Gmina Dmosin

Dmosin 9

95-061 Dmosin

 

 

znak sprawy:        ZP.271.10.PN.2018

dotyczy:  postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku”

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I.      Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwaną „ustawą p.z.p.”, informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C), kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu (Ś) oraz kryterium edukacja ekologiczna (E).

Wygrała oferta nr 1 złożona przez:

 

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.,

ul. Łąkoszyńska 127

99 – 300 Kutno

 

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy p.z.p., spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz jej cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 II.      Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną punktacją wg kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C)

Liczba pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO V

- kryterium środowiskowe emisja spalin i hałasu (Ś)

Deklaracja przeprowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy Dmosin – kryterium edukacja ekologiczna (E)

Liczba przyznanych punktów w kryterium Cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C)

Liczba przyznanych punktów w kryterium  środowiskowym emisja spalin i hałasu (Ś)

Liczba przyznanych punktów w kryterium  edukacja ekologiczna (E)

Łączna liczba przyznanych punktów

1

Tonsmeier

Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99 – 300 Kutno

69 465,60 zł/

1 m-c

(w tym podatek VAT 8  %)

0

TAK

60

0

20

80

 

 

Opublikowano: 28 grudnia 2018 13:05

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 506

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl