Informacja o wyborze oferty - „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Dmosin, dn. 28 grudnia 2018r

ZP.271.PN.9.3.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn .zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

 

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% oraz ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga - 40%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym:

 W postepowaniu wpłynęła 1 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Ø  Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów – 60 pkt

Ø  Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów - 20 pkt

Ø  Razem ilość punktów - 80 pkt

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)

Opublikowano: 28 grudnia 2018 13:24

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 436

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl