Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:"Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"

Dmosin, dn. 21.03.2019r

Z.P. 271.1.PN. 4.2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej
w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa
i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach”
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

Dla Części I Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Szczecinie”

w wysokości 769 613,05 zł (brutto)

(słownie złotych brutto: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście 05/100)

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty na realizację zamówienia w części I :

1)      CRB Łukasz Baleja , 95-015 Głowno , ul. Sikorskiego 2/61

        Cena brutto 789949,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

2) Moderndom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice

 Cena brutto  674500,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

3) „Instal – Bud” Krzysztof  Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Cena brutto 467400,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi:   60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

4)  JAWBUD Sp. z o.o. , Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

              Cena brutto 519000,00   zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

Dla Części II  „Adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach”

w wysokości 661442,52  zł (brutto)

(słownie złotych brutto: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa 52/100)

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty na realizację zamówienia w części II:

1)    CRB Łukasz Baleja , 95-015 Głowno , ul. Sikorskiego 2/61

        Cena brutto 798996,59 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

2) Moderndom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice

 Cena brutto  695000,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

3) „Instal – Bud” Krzysztof Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Cena brutto 535050,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

4)  JAWBUD Sp. z o.o.,Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

              Cena brutto 495999,96   zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2020r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

 

Opublikowano: 21 marca 2019 13:38

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert - art. 86 ust.5 ustawy Pzp [782.5 KB]

Wyświetleń: 706

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl