Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Dmosin, dn.  11.04.2019r.

Z.P.271.1.PN. 9 -  2019

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej
w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach”

 

W części I, której przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.:  Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Szczecinie” została wybrana oferta firmy  JAWBUD Sp. z o.o. ,
Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi -40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

1)      CRB Łukasz Baleja , 95-015 Głowno , ul. Sikorskiego 2/61

        Cena  - 39,42 pkt.

Okres gwarancji jakości i rękojmi: - 40 pkt

Razem ilość punktów – 79,42

 

2) Moderndom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice

 Cena – 46,17 pkt

Okres gwarancji jakości i rękojmi- 40

Razem ilość punktów –86,17

 

3) „Instal – Bud” Krzysztof  Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Oferta została odrzucona

 

4)  JAWBUD Sp. z o.o. , Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

              Cena  - 60,00 pkt

Okres gwarancji jakości i rękojmi -  40 pkt.

Razem ilość punktów –100,00

 

W części II, której przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” została wybrana oferta firmy  JAWBUD Sp. z o.o. , Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi -40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

1)  CRB Łukasz Baleja , 95-015 Głowno , ul. Sikorskiego 2/61

        Cena  - 37,25 pkt.

Okres gwarancji jakości i rękojmi: - 40 pkt

Razem ilość punktów – 77,25

 

2) Moderndom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice

 Cena – 42,82 pkt

Okres gwarancji jakości i rękojmi- 40

Razem ilość punktów – 82,82

 

3) „Instal – Bud” Krzysztof  Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

        Cena  - 55,62 pkt.

Okres gwarancji jakości i rękojmi: - 40 pkt

Razem ilość punktów – 95,62

 

4)  JAWBUD Sp. z o.o. , Al. Piłsudskiego 67, 90-329 Łódź

              Cena  - 60,00 pkt

Okres gwarancji jakości i rękojmi -  40 pkt.

Razem ilość punktów –100,00

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm..)

Zgodnie z art . 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm..) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku  z tym, że Zamawiający przesyła zawiadomienie w formie elektronicznej pierwszym terminem, w którym umowa może być zawarta jest dzień 17.04.2019r. 

 

Wójt Gminy Dmosin
  Danuta Supera

Opublikowano: 11 kwietnia 2019 13:51

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 549

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl