Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część I -Przedmiotu zamówienia „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny”

Dmosin, dn. 05.09.2019r.

Z.P.271.3.PN.4.2019

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosinw część I  -Przedmiotu zamówienia „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości  Osiny” została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin gwarancji - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

1)      Oferta nr 1) „ANDO+” Roman Fijałkowski, ul. Aleksandra Fredry 43, 95-060 Brzeziny

Cena brutto – 50,67 punktów

Termin gwarancji uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych w części I przedmiotu zamówienia – 90,67punktów            


2)      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Cena brutto - 60 punktów

Termin gwarancji uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych w części I przedmiotu zamówienia – 100 punktów            

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

 Wójt Gminy Dmosin
    Danuta Supera

Opublikowano: 05 września 2019 15:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 234

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl