Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2020r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie  Powiatu Brzezińskiego w 2020r.

Od 1 stycznia 2020r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediację.

 • Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna,  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie i nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna Mediacja:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
we wszystkich  punktach nieodpłatnych porad prawnych i  w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwa obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestracja:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:


Radcy prawni Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Poniedziałek godz. 8.00 – 12.00

46/874 31 81
  Urząd Gminy w Dmosinie

wtorek godz. 9.00 – 13.00

46/874 62 94

w. 28

  Urząd Gminy w Jeżowie

co druga środa w godz. 9.00 – 13.00

46/875 53 71
Adwokaci

Urząd Gminy w Jeżowie

pozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00 46/875 53 71
 

Urząd Gminy w Rogowie

piątek godz. 9.00 – 13.00

46/874 80 70

w. 28

 

Gminny Ośrodek Kultury,

Przecław 33

czwartek godz. 14.00 – 18.00

46/874 67 57
Fundacja „Młodzi Ludziom”

Brzeziny, PCPR

ul. Konstytucji 3-go Maja 5

czwartek  godz. 8.00 – 12.00

piątek godz. 8.00 – 12.00
574 748 033

 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  telefon : 574 748 033

Fundacja „Młodzi Ludziom”

Brzeziny, PCPR

ul. Konstytucji 3-go Maja 5

poniedziałek 8.00-12.00

  wtorek  8.00 – 12.00

  środa    8.00 – 12.00


Opublikowano: 22 stycznia 2020 11:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1172

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl