Zasady segregacji odpadów w Gminie Dmosin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w 2020 roku.

W dniu 22 sierpnia 2019r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją tej ustawy w dniu 28 listopada 2019r. Rada Gminy Dmosin podjęła Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku została zmieniona stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

  • 27,00 zł miesięcznie od osoby, - w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 54,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości w nowej deklaracji zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie Uchwały Rady Gminy Dmosin, ulega obniżeniu o 8% i wynosi 24,84 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości,  co stanowi iloczyn stawki podstawowej 27,00 zł oraz zwolnienia w części stanowiącej 8 % miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  •  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  wynosi 169,00 zł,
  • jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  wynosi 338,00 zł.

Uwaga!!!

Informujemy, iż w przypadku zadeklarowania skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2020r. w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Dmosin, lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin.

Deklaracje mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.dmosin.pl w zakładce gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy Dmosin w pok. 5.

Ważną sprawą jest również termin składania kolejnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • 14 dni - w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • do 6 miesięcy od dnia zdarzenia – w przypadku śmierci mieszkańca.

Termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i indywidualne numery kont nie uległy zmianie.

Opłatę należy uiszczać do 15 dnia następnego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

Od 1 stycznia 2020r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254 29 87.

Prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Dmosin zobowiązani są do przekazywania odpadów indywidualnie na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Informacje dotyczące odbioru odpadów, aktualne harmonogramy odbioru odpadów, zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz druki deklaracji są dostępne pod niniejszą informacją oraz na stronie internetowej gminy Dmosin w zakładce gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy Dmosin pok. Nr 5.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów - ulotka

Szczegółowe zasady segregacji odpadów

Kontakt:

Urząd Gminy Dmosin

Pok. Nr 5 – Inspektor - Edyta Gaździńska 

tel. 46 874 62 94

e-mail: sekretariat@dmosin.pl

lub

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.

99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 49

tel/fax 46 830 35 25

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów w 2020r.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Druk deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020r.

Opublikowano: 23 stycznia 2020 10:41

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

odpady_na_strone.pdf [183.92 KB]

doc25092025092020111225.pdf [2.42 MB]

Wyświetleń: 1410

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl