OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice i odwóz po zajęciach do domu oraz zapewnienie opieki podczas dowozów, w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie 

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: 

 

kompleksowej usługi polegającej na:

1.  dowożeniu do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice ucznia zamieszkałego w Kołacinie Gmina Dmosin i odwożeniu do domu w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej w ilości 189 dni (rzeczywista ilość dni dowozu zostanie oszacowana od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2021 r.), przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy sumy odległości na trasie Kołacin (dom)- Skierniewice (szkoła) – Kołacin (dom);

2.  zapewnieniu opieki podczas w/w przewozów w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej w ilości 189 dni (rzeczywista ilość dni dowozu zostanie oszacowana od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2021 r.) przy czym oszacowano, że czas pracy Opiekuna będzie wynosił do 3,5 godz./dzień, gdzie:

a) przejazd na trasie Kołacin- Skierniewice i powrót do Kołacina zajmuje 1,5 godz., czyli przyjęto, że dzienna trasa w obie strony będzie zajmowała 3 godz.

b) 0,5 godz. załadowanie wózka, pomoc dziecku niepełnosprawnemu w zajęciu miejsca w samochodzie, zajęcie miejsca przez Opiekuna oraz podprowadzenie dziewczynki pod szkołę.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice i odwóz po zajęciach do domu oraz zapewnienie opieki podczas dowozów, w roku szkolnym 2020/2021” zg. z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910).

 

Zamówienia zostanie udzielony na podstawie: art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – zwanej dalej ustawą.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

 

1. Wykonawca musi być właścicielem pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu osób oraz dostosowanego do transportu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

2. Dowożenie ucznia, wyłącznie sprawnym technicznie pojazdem, o którym mowa w ust. 1, wraz z opiekunem będzie odbywać się z miejscowości Kołacin do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice oraz odwozu po zajęciach ze Szkoły do domu w roku szkolnym 2020 / 2021 w dniach nauki szkolnej w ilości 189 dni (rzeczywista ilość dni dowozu zostanie oszacowana od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2021 r.) z wyłączeniem tych dni, w których szkoła przewiduje dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. Godziny dowozu ucznia z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu, Wykonawca będzie ustalać
 z opiekunem dowozu oraz rodzicem ucznia.

4. W przypadku wyznaczenia innego dnia zajęć w tygodniu dla ucznia, z przyczyn wcześniej nie przewidzianych ustala się, że łączna liczba dni dowozu w roku szkolnym 2020/2021 nie może przekroczyć 189 dni (rzeczywista ilość dni dowozu zostanie oszacowana od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2021 r.).

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie OC i NNW dla wszystkich przewożonych osób (ucznia i opiekuna), a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

6. W razie nieprzewidzianej awarii pojazdu, Wykonawca będzie zobowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz zapewnić inny pojazd sprawny technicznie, albo Zamawiający skorzysta z innego środka transportu a Wykonawca poniesie koszty tego przewozu.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym podczas jazdy nie będzie sprawował jedynie kierowca samochodu i udostępni miejsce w pojeździe dla opiekuna.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

  

Termin wykonania zamówienia: IX 2020 r. ( od dnia podpisania umowy) – zakończenie 25 VI 2021 r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)      posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadanie; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie przez Wykonawcę aktualnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie tego typu usługi.

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kopię dowodu rejestracyjnego posiadanego pojazdu oraz kopie OC i NNW.

 

Zamawiający

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA - 100%; 

inne kryteria: ……………………………………. %

 

Oferty należy składać na wzorze oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu) do dnia 14 września 2020 r. do godz. 12.00 pocztą tradycyjną na adres: Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin (liczy się data wpływu na kancelarię w siedzibie Zamawiającego) lub doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub skan oferty przesłać na adres email: oswiata@dmosin.pl

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadawca:

……………………

……………………

……………………

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

                                                                                                                              GMINA DMOSIN

                                                                                                                              Dmosin 9

                                                                                                                              95 – 061 Dmosin

 

OFERTA

na „Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice i odwóz po zajęciach do domu w roku szkolnym 2020/2021”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie przygotowała: Karolina Kotecka Inspektor

 

Opublikowano: 07 września 2020 16:29

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zalacznik_nr_1_wzor_oferty.odt [6.55 KB]

Wyświetleń: 145

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl