Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.:„Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej”

Dmosin, dn. 21.08. 2018r.

 

Z.P.271.5.PN.2.2018

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z póź. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej

W części I w której  przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług dowożenia do: Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie
i Szkoły Podstawowej w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie
w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

została wybrana oferta firmy:

Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew.

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin zapewnienia pojazdu w czasie awarii z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1)  FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Cena brutto za 1 km uzyskała -  57,75 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii  uzyskała - 40 punktów  

Łączna ilość punktów uzyskanych w części I przedmiotu zamówienia – 97,75 punktów            

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

Cena brutto za 1 km uzyskała – 60 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii    - 40 punktów             

Łączna ilość punktów uzyskanych w części I przedmiotu zamówienia – 100 punktów           

W części II przedmiotu  zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km

została wybrana oferta firmy:

FKF Sp. z o.o. , 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin zapewnienia pojazdu w czasie awarii z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Poniżej  zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Oferta nr 1)  FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

Cena brutto za 1 km – 60,00 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii  - 40 punktów                   

Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 100 punktów            

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży, ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

Cena brutto za 1 km – 55,33 punktów

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii – 40 punktów                 

Łączna ilość punktów uzyskanych w części II przedmiotu zamówienia – 95,33 punktów.            

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z póź. zm.)

 z up. Wójta
Arkadiusz Garnym
Zastępca Wójta

 

 

Opublikowano: 21 sierpnia 2018 12:40

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 427

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl